Uslovi korištenja

Pravila upotrebe

-www.cinea.ba- je stranica Omladinskog Film Festivala Sarajevo (U daljem tekstu CINEA) Uvjeti navedeni u nastavku teksta odnose se na sadržaj i korištenje web stranice CINESA.ba Korištenjem web stranice CINEA, posjetilac (u daljem tekstu: “Korisnik”) prihvaća navedene uvjete.

Korištenje

Korisnik može konsultirati i koristiti ovu web stranicu, kao i informacije, podatke, softver, usluge i druge sadržaje koje na ovoj web stranici nude CINEA i treća lica (u daljem tekstu zajedno: “sadržaj”) isključivo u svrhu ostvarivanja informacija. Zabranjeno je koristiti ovu web stranicu i njen sadržaj na način koji će prouzrokovati štetu drugim internet korisnicima ili CINEA-i ili na način koji se može negativno odraziti na adekvatno funkcioniranje web stranice ili njenog sadržaja. Isto tako zabranjeno je koristiti dijelove web stranice koji nisu dostupni općoj javnosti pod lažnim imenom ili izbjegavajući mjere zaštite.

Tačnost i cjelovitost

Premda činimo sve napore kako bi smo osigurali tačne i ažurirane informacije, ne možemo garantirati da je sadržaj stranice tačan i cjelovit u momentu kada ga Korisnik koristi, niti možemo garantirati da će sadržaj biti cjelovit i tačan nakon proteka izvjesnog vremena. Iz ovog sadržaja ne proizilaze nikakva prava niti obaveze.

CINEA nije odgovorna za (a) štetu prouzrokovanu netačnim, nepotpunim ili nedostupnim sadržajem; (b) štetu nastalu korištenjem sadržaja; i/ili (c) štetu nastalu zbog problema prouzrokovanog ili svojstvenog širenju informacija putem interneta kao što su neispravno funkcioniranje ili prekidi, odnosno greške i zakašnje informacije ili usluge od strane CINEA-e ili pak informacija od Korisnika prema CINEA-i putem web stranice ili bilo kojeg drugog elektronskog medija.

Dostupnost

CINEA nastoji učiniti svoju web stranicu i njen sadržaj što dostupnijom, ali pri tome ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice (privremene) nedostupnosti web stranice i/ili (dijelova) sadržaja.

Hiperveze (Hyperlinks)

Hiperveze na web stranici CINEA-a vode do web stranica i/ili servera koje održavaju druga lica. CINEA ne garantira i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajima na tim stranicama i/ili serverima.

Intelektualna svojina

Web stranica i različiti elementi sadržaja, uključujući tekstove, fotografije, zaštitne slogane, logotipe, fotografska i grafička rješenja web stranice, intelektualno su vlasništvo CINEA-E i/ili lica koja su to pravo prenijela na njega. Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje sadržaja bez pismenog odobrenja CINEA-e, osim kada je tehnički neophodno konsultirati web stranicu i sadržaj i koristiti ga u skladu sa ovim uvjetima.

CINEA zadržava pravo da ne postavi određene linkove na svoju web stranicu, posebice na dijelove koji nisu na početnoj stranici (deep links) ili na linkove koji vode na stranice na kojima korisnici vide web stranicu CINEA-e u okviru neke druge stranice (framed links).

Informacije upućene CINEA-i

CINEA ne može garantirati da će elektronska pošta ili druge elektronske poruke upućene na adresu CINEA-e biti blagovremeno zaprimljene i obrađene, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nezaprimljene ili kasno pristigle pošte, odnosno za neobrađivanje ili zakašnjelo obrađivanje iste.

Korisnik je saglasan da CINEA može slobodno raspolagati informacijama koje mu je dostavio i garantira da te informacije ne ugrožavaju prava trećih lica.

CINEA zadržava pravo izmjene i/ili brisanja informacija koje Korisnik dostavi putem web stranice u slučaju da je informacija koja je ponuđena ili već postavljena na stranicu u suprotnosti sa zakonom, interesima drugih korisnika interneta, trećih lica ili općim uvjetima CINEA-e.

Prikupljanje podataka i korištenje istih

CINEA lične podatke korisnika (email adresa i / ili ime) prikuplja putem "newsletter" prijave ili drugih načina gdje korisnici dobrovoljno pristaju dati svoje podatke.

Lični podaci (email adresa i / ili ime) će se koristiti samo i isključivo za organizaciju programa Festivala, događaja ili za poziv na festival kao i za promociju festivalskih aktivnosti. Festival iste adrese neće djeliti sa trećim licima. 

Izmjene i dopune

CINEA zadržava pravo da, djelomično ili u cijelosti, izmjeni sadržaj ove web stranice bez prethodnog obavještenja.

Primjenjivi zakon i nadležni sud

Ovi uvjeti korištenja web stranice CINEA-e podliježu zakonima Bosne i Hercegovine. Sporovi vezani za uvjete i/ili korištenje web stranice CINEA rješavaju se isključivo pred nadležnim sudom u Sarajevu.